ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು: Kannada Edition of The Healer Cat (Hardcover)

ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು: Kannada Edition of The Healer Cat By Tuula Pere, Klaudia Bezak (Illustrator), Tomsan Kattakkal (Translator) Cover Image
By Tuula Pere, Klaudia Bezak (Illustrator), Tomsan Kattakkal (Translator)
$28.50
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Celesse, the healer cat, is a highly respected member of the neighborhood. As the mistress's favorite cat, she spends lazy days in the warmth of the house.
One snowy night a mother hare rushes in, desperate for help. Reluctantly, the healer cat travels with her through a nighttime snowstorm and biting cold winds. In a dark forest, Celesse comes face-to-face with a scary surprise and is forced to gather her powers for the first time in a while.
---
ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ವರಗಳ ಕಾರಣ ಬಾನು ಎಂಬ ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲಿ ಬಹು ಸನ್ಮಾನಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ತಾನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಒಂದು ದಿನ, ಮೊಲ-ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡುತ್ತಾ ಓಡಿಬಂದಳು. ಆ ತಾಯಿಯ ಪಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮೊಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ಹಿಮಪಾತವನ್ನೂ ಮಂಜನ್ನೂ ದಾಟಿಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಇರುಳಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆ ದೀರ್ಘವಾದ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಫಲವಾದ ಯಾತ್ರೆಯೂ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ಮಂಜು ಮೂಡಿದ ಆ ಅರಣ್ಯವನ್ನೂ ವೈದ್ಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕಾಯಿಸುತ್ತಾ ಉದಯಿಸಿದನು...

Product Details
ISBN: 9789523571785
ISBN-10: 9523571788
Publisher: Wickwick Ltd
Publication Date: August 18th, 2019
Pages: 42
Language: Kannada