คนทำขนมปังฝรั่งเศส (Paperback)

คนทำขนมปังฝรั่งเศส By รักสำ&#361 Cover Image
$41.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


ยกระดับเกมขนมปังของคุณด้วย คนทำขนมปังฝรั่งเศส


  • ไม่มีอะไรที่เหมือนกับกลิ่นและรสชำติของขนมปังฝรั่งเศสอบสดใหม่ และด้วย คนทำขนมปังฝรั่งเศส
  • คุณจะสำมำรถทำขนมปังที่สมบูรณ์แบบที่บ้ำนได้
  • ด้วยสูตรและเทคนิคแสนอร่อยกว่ำ 100 สูตรสำหรับนักทำขนมปังทุกระดับ คุณจะพบขนมปังบำแก็ตแบบคลำสสิก บูเล่แบบชนบท และทุกอย่ำงในระหว่ำงนั้น
  • ไม่ว่ำคุณจะเป็นมือใหม่หรือคนทำขนมปังที่มีประสบกำรณ์ ตำรำอำหำรเล่มนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องกำรเพื่อฝึกฝนศิลปะกำรอบขนมปังฝรั่งเศสให้เชี่ยวชำญ
  • ด้วยคำแนะนำที่ชัดเจน เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ และภำพถ่ำยที่สวยงำม คุณจะได้รับแรงบันดำลใจในกำรลองสูตรและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อยกระดับทักษะกำรอบขนมปังของคุณ


ลักษณะเฉพำะของขนมปังฝรั่งเศสคือรูปทรงที่สวยงำมหลำกหลำย ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมปังฝรั่งเศสทุกประเภท ขนมปังบริยอชที่นุ่มฟูและขนมปังฝรั่งเศสแบบ Pain de Mie; ลูกเปตองเคี้ยวหนึบรสเข้มข้น ครัวซองต์ที่เบำและเป็นขุย และแน่นอน บำแกตต์อันเป็นเอกลักษณ์ และในขณะที่คุณกำลังเรียนรู้ที่จะอบขนมเหล่ำนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมเหล่ำนี้ด้วย เรำจะดูวิธีกำรขึ้นรูปแป้งล่วงหน้ำเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรขึ้นรูปในภำยหลัง กำรเปลี่ยนแป้งโดเป็นก้อนกลมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ำแล้วเปลี่ยนเป็นบำแก็ตยำว ลูกเปตอง (ลูกบอล) บำตำร์ด (ฟุตบอล) หรือคูรอนเนส (วงแหวน) ).

Product Details
ISBN: 9781783573486
ISBN-10: 1783573481
Publisher: Not Avail
Publication Date: March 7th, 2023
Pages: 236
Language: Thai